ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


   

ЗАСЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 

 

член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України,

доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

Київ, Україна

E-mail: vzasenko@ukr.net
www.ispukr.org.ua

 

Основним напрямом наукової діяльності В’ячеслава Васильовича Засенка є фундаментальні та прикладні дослідження з проблем диференційованого навчання та соціально-трудової адаптації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, впровадження інклюзивної моделі освіти таких дітей в Україні.

Вагомим внеском у розроблення теоретико-методологічних засад спеціальної освіти є дослідження В.В.Засенка теоретичних основ соціалізації учнів з порушеннями психофізичного розвитку, підготовки до самостійного життя і професійної діяльності.

Вячеслав Васильович автор і співавтор понад 220 наукових праць, серед яких монографії, підручники для вищих навчальних закладів та спеціальних шкіл, навчально-методичні посібники.

За безпосередньої участі В’ячеслава Васильовича Засенка розроблено низку документів, які мають важливе значення для розвитку системи освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку («Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку на найближчі роки та перспективу», «Концепція розвитку інклюзивної освіти», «Державний стандарт спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами» та ін.

В.В.Засенко очолює Науково-методичну комісію зі спеціальної педагогіки МОН України, є активним учасником розроблення Національних і Державних програм у галузі спеціальної освіти: «Діти України», «Обдаровані діти», «Здоров’я нації»; Державної типової програми реабілітації інвалідів та ін.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, медаллю НАПН України «Ушинський К.Д» та нагрудним знаком Міністрерства освіти і науки України «Відмінник освіти України».

 

Публікації

 1. О жизненных планах глухих старшеклассников / Дефектология. 1976. – №3. С. 51-57.
 2. Стійкість життєвих планів глухих старшокласників / Формування особистості в навчально-виховному процесі. – К., 1981. – С.250-255.
 3. Формирование жизненных планов глухих старшеклассников. – К.: Респ. Учебно-методич. Кабинет спец. Школ МП УССР, 1983. – 67 с.
 4. Повышение качества профориентационной работы со старшеклассниками специальных общеобразовательных школ для детей с нарушениями слуха. К.: Респ. Учебно-методич. кабинет спец. школ МП УССР, 1989. 60 с.
 5. Трудове навчання глухих учнів / Учбово-методична серія діапозитивів. – К.: Українська студія хронік. -док.фільмів,І989. – 55 кадрів.
 6. Профорієнтаційна робота в школі глухих / Учбово-методична серія діапозитивів. – К.: Українська студія хронік. – док. фільмів, 1989. – 32 кадри.
 7. Система трудового обучения глухих / Сурдопедагогика. – М.: Просвещение 1989. – С. 175-184.
 8. Трудова діяльність глухих / Учбово-методична серія діапозитивів, – К.: Українська студія хронік. – док. фільмів, 1990. – 36 кадрів (у співавт.).
 9. Подготовка глухих учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. – К.: Рад. школа, 1990. – 102с.
 10. Проблема соціальної реабілітації випускників шкіл глухих і слабочуючих / Психолого-педагогічні умови підвищення результативності учіння школярів з психічними вадами: Матеріали наук.-звітн. конференції. – К., 1995. – С. 91-96.
 11. Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу / І. Д. Бех, В. І. Бондар. В. В. Засенко.– К.: Респ. Учбово-метод. кабінет спец. шкіл МО України, 1996. – 37 с.
 12. Актуальні проблеми сурдопедагогіки / педагогіка і психологія. Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 1996. – №3. – С. 152-158.
 13. Соціально-педагогічні основи формування життєвих планів глухих і слабочуючих старшокласників: Автореф. дис. … докт. пед. наук. – К.: ВОП Центру «Міжнародна освіта», 1996. – 41 с.
 14. Питання оптимізації навчання і виховання осіб з вадами слуху: Зб. наук. праць / За ред. В.В. Засенка – К.: Тов. «Міжнародна фін. агенція», 1998. – 144 с.
 15. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами/ В. І. Бондар, В. В. Засенко, К. І. Луцько. К.: Друк. НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – 24 с.
 16. Розвиток сурдопедагогічної теорії і практики в Україні / Дефектологія. – 2000. – №3. – С. 48-50.
 17. До концепції стандартів освіти осіб з вадами слуху / Дефектологія. – 2000. – №4. – С. 2-4.
 18. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з особливостями психофізичного розвитку спеціальних шкіл різних типів І-ІІІ ступенів / В.В. Засенко, Л.С. Вавіна, Т.В. Сак / Дефектологія. - 2001. - № 3. С 2-6.
 19. Соціально-трудова адаптація випускників шкіл-інтернатів для глухих і слабочуючих. К.: Знання, 2002. – 255 с.
 20. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. К.: Наук, світ, 2002. - 70 с.
 21. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи для глухих дітей. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. К.: Наук, світ, 2002. - 60 с.
 22. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушеннями розумового розвитку / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. Київ-Луганськ.: РВВ Луганського ДНУ імені Т.Г. Шевченка. 2002 -95 с.
 23. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей з порушеннями зору / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – Київ-Луганськ.: РВВ Луганського ДНУ імені Т.Г.Шевченка. 2002. - 122 с.
 24. Українська мова. Підручник для 5 класу школи глухих / Засенко Н.Ф., Засенко В.В.,  Єфіменко Н. В. – К.: Богдана, 2003. – 255 с.
 25. Інтеграція: за і проти / Діти з особливими потребами: поради батькам / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2004. – С. 209-214.
 26. Діти з особливими потребами: поради батькам / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2004. – 232 с.
 27. Загальна частина / Державний стандарт спеціальної освіти. – К.: МОН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2004. – С. 2-10.
 28. Білінгвістичний метод – неодмінна умова навчання нечуючих / Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – Університет «Україна» 2005. – С. 218-223.
 29. Державний стандарт спеціальної освіти / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К. МОН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2004. – 360 с.
 30. Програма підтримки обдарованих дітей-інвалідів / Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів: Збірка матеріалів / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. С. 69-76. (у співавт.).
 31. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів: Збірка матеріалів / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2004. – 167с.
 32. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поради батькам / За ред. В.І. Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2005. – 256 с.
 33. Мова жестів: розмова продовжується / Жестова мова і сучасність: Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Київ, 2006. – С. 10-15.
 34. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип 1-7 / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Наук. світ, 2000 – 2005.
 35. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т. 1. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – Запоріжжя: Вид-во ХНРБЦ, 2006. – 323 с.
 36. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8. Т. ІІ. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – Запоріжжя: Вид-во ХНРБЦ, 2006. – 285 с.
 37. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 9-10 / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: Актуальна освіта, 2007 – 2008.
 38. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип.11 / За ред. В.В.Засенка. – К.: Наук, світ, 2009. – 308 с.
 39. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Наук.-метод. зб. Вип.1 - 4/ За ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: Наук. світ, 2010 – 2014.
 40. Система спеціального диференційованого медико-педагогічного впливу на дітей з порушеннями слуху як умова їх інтеграції. – Кн. 1 / За ред. В.В. Засенка. – Одеса: Астропринт, 2006. – 96 с.
 41. Психолого-педагогічний супровід дітей шкільного віку з помірною та тяжкою розумовою відсталістю / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. – К.: ТОВ „Поліпром”, 2006. – 156 с.
 42. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: У 2-х томах / За ред. В. Бондаря, В. Засенка, В. Тарасун том І: Формування передумов навчально-пізнавальної діяльності у дітей з аутизмом. – К.: Наук. світ, 2006. – 273 с.
 43. Технології психічної інтеграції дітей з аутизмом: У 2-х томах / За ред. В. Бондаря, В. Засенка, В. Тарасун том ІІ: Напрями психотерапевтичного впливу на особистісний розвиток дітей з аутизмом. – К.: Наук. світ, 2006. – 249 с.
 44. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами / За ред. В.В. Засенка, Н.З. Софій. – В/ф „Крок за кроком”. К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – 216 с.
 45. Проект положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах // Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: Інформаційний збірник. / За ред. В.В. Засенка, Н.З. Софій. – В/ф „Крок за кроком”. К.: ФО-П Придатченко П.М., 2007. – С. 8-16.
 46. Створення ресурсних центрів. Посібник для батьків дітей з особливими освітніми потребами / За ред. В.В. Засенка, Н.З. Софій.  ВФ „Крок за кроком”. – К.: ФО–П Придатченко П.М., 2007. – 180 с.
 47.  Жестова мова і сучасність: Збірник наукових праць, Випуск 1-7 / гол. ред. Засенко В.В.: Педагогічна думка, 2006-2012.
 48. Виховання дитини з порушеннями слуху в умовах сім’ї / За ред. Т.В. Сак. – К.: Наук світ, 2009. – 216 с. (у співавт.).
 49. Психолого-педагогічний супровід дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та розумового розвитку / За ред. В.В. Засенка,  Л.С. Вавіної– К.: „Атопол”,2010. – 242 с.
 50. Спеціальна освіта / Біла книга національної освіти України / за ред. В.Г.Кременя, НАПН України. – Інформаційні системи, 2010. – С.180-188. (у співавт.).
 51. Спеціальна освіта: від рівних прав до рівних можливостей / Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (Друге видання) / за заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. – С. 52-60. (у співавт.).
 52. Живий звук: інстр.-метод. посіб. / [Б.С. Мороз, В.П. Овсяник, К.В. Луцько та ін.]; за ред.: В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої. – К.: О.Т. Ростунов, 2011. – 288 с.
 53. Освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку: виклики часу. Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб.наук.праць в 5т.–Т.2: Психологія,вікова фізіологія та дефектологія.-К.: Педагогічна думка, 2012. –с.350-362.
 54.  Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особливими потребами: початкова ланка: навчально-методичний посібник / НАПН України, Ін-т. спец. педагогіки: за ред..В.В.Засенка, А.А. Колупаєвої, Н.О.Макарчук, В.І. Шинкаренко. – Київ, 2014. – 336с.

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)