ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


   

КОЛУПАЄВА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

 

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукових питань Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

Київ, Україна.

Наукова діяльність Колупаєвої А.А. пов’язана  з розробленням концептуальних засад та теоретико-методологічного  обгрунтування   інклюзивної освіти, шляхів  його впровадження  в Україні.

Багаторічний досвід педагогічно-викладацької діяльності, який вона здобула, працюючи у навчальних закладах та ВНЗ, використовувався нею при розробці Державних  стандартів для дітей з  особливими освітніми потребами, критеріїв оцінювання навчальних досягнень та програмно - методичного забезпечення їхнього навчання.

Алла Анатоліївна є автором першого в Україні узагальненого теоретико - експериментального дослідження з інклюзивної освіти. Під її керівництвом  започатковано новий надзвичайно актуальний  напрям в українській педагогіці - педагогіку  інклюзивного навчання. Вона отримала кілька важливих дослідницьких грантів, зокрема Університету Альберти та Університету Грента МкЮена (Канада); має свою наукову школу, за її керівництва захищаються дисертаційні дослідження з актуальних проблем навчання осіб з особливими потребами.

Колупаєва Алла Анатоліївна була одним із керівників Міжнародного міжінституаційного проекту CIDA, який було спрямовано на реформування системи спеціальної освіти в Україні і впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами; є експертом дослідницьких проектів, які проводяться в Україні. Результати її наукової діяльності неодноразово було представлено на міжнародних конференціях в США, Канаді, Голландії, Естонії, Росії, Таджикистані, Узбекистані, Білорусі та ін..

Колупаєва А.А.  є засновником та головним  редактором програмно та навчально-методичного забезпечення серії  «Інклюзивна освіта», головним редактором   наукового збірника « Логопедичний вісник», науковим редактором журналу « Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» та ін.. Автор понад 140 наукових праць, серед яких монографії, підручники, програми, науково - та навчально - методичні посібники.

 

Публікації

 

1.
Колупаєва А.А.  Рідна мова : Підручник для 4 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції / А. А. Колупаєва, Н.В. Ляшенко.- К.: Благовіст, 2005.- 288с.
Kolupaieva A. A., Liashenko N.V. (2005). Ridna mova: Pidruchnyk dlia 4 klasu spetsialnoyi zagalnoosvitnioyi shkoly intensyvnoyi pedagogichnoyi korektsii [The Ukrainian Language: Textbook for Grade 4 of special school with intensive pedagogical intervention],  Kyiv, Blahovist.
2.
Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія / А. А. Колупаєва. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 458 с.
Kolupaieva A.A. (2007). Pedagogichni osnovy integruvannya shkolyariv z osoblyvostyamy psykhophisychnogo rozvytku u zagalnoosvitni navchalni zaklady: Monographia [ Pedagogical framework for integrating students with differences in psychological and/or physical development in regular learning settings: A Monograph], Kyiv, Pedagogichna dumka
3.
Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія/ А. А. Колупаєва. – К.: САММІТ-книга, 2008. – 270с. (Серія «Інклюзивна освіта»)
Kolupaieva A.A.( 2009). Inkluzyvna osvita: realii ta perspektyvy. Monographia [Inclusive Education. Current Realities and Prospects. A Monograph], Kyiv,SAMMIT-knyga.
4.
Колупаєва А.А  Діти з особливими потребами  та організація їх навчання / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. - К.: Науковий світ -2010. 260с. (Серія «Інклюзивна освіта»)
Kolupaieva A.A., Savchuk L.O.(2010). Dity z osoblyvymy potrebamy ta organizatsia yih navchannya [Children with special needs and arrangements for their teaching and learning],  Kyiv, Naukovyi svit.
5.
Колупаєва А.А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів / А. А. Колупаєва, О.М. Таранченко. - К.: Атопол-2010 . 100с.( Серія «Інклюзивна освіта»)
Kolupaieva A.A., Taranchenko O.M. (2010). Dity z osoblyvymy potrebamy v zagalnoosvitnyomu prostori: pochatkova lanka. Putivnyk dlia pedagogiv [Children with special needs in a regular education setting: primary school. A guidebook for teachers], Kyiv, Atopol.
6.
Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»)
Kolupaieva A. A. (eds.). (2012). Osnovy inkluzyvnoyi osvity. Navchalno-      metodychnyi posibnyk [Foundations of Inclusive Education : Study guide], Kyiv, A. S. K..
7.
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами:
Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К., 2010. – 363 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»)
Kolupaieva A. A. (eds.). (2010). Putivnyk dlia batkiv ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: Navchalno-metodychnyi posibnyk u 9 knygakh [A guide for parents of children with special educational needs. A training and methodological resource in 9 volumes], Kyiv.
8.
Kolupayeva A., Danilavichute E, Taranchenko О. (2014), Special Education Today in Ukraine.Іn Anthony F. Rotatori , Jeffrey P. Bakken, Sandra Burkhardt , Festus E. Obiakor , Umesh Sharma (ed.), Special Education International Perspectives: Practices Across the Globe (Advances in Special Education, Volume 28). Emerald Group Publishing Limited.
9.
Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою / А. А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 2 (70). – 7 – 18.
Kolupaieva A. A.
Inclusive education as a model of social organization. Exceptional child: teaching and upbringing, 2014, 2 (70), рр. 7 – 18.
10.
Колупаєва А. А. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі / А. А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 3 (71). – 7 – 13.
Kolupaieva A. A
. The special education in Ukraine and modernization of the educational sector. Exceptional child: teaching and upbringing, 2014, 3 (71), рр. 7 – 12.

 

 

 

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)