ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


 

ЛІТЕРАТУРА” оформлюються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.: 2006 (див. Бюлетень ВАК України, №5, 2009) 

REFERENCES” –перекладається та транслітерується латиницею для джерел кирилицею, оформлений у стилі APA (http://www.apastyle.org/)

  • прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею, якщо немає офіційної англійської назви;
  • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
  • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела [in Ukrainian] або [in Russian]. 

Он-лайн конвертер: http://reffor.us/ або http://www.citationmachine.net/

Он-лайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc ).  

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

(ЖУРНАЛИ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ)

Автор. (Дата публікації). Назва статті англ.мовою. Назва періодичного видання англ.. мовою (якщо немає – транслітерована), Том (випуск), Сторінки.

Bosley, D. S. (1990). Individual evaluations in a collaborative report project. Technical Communication, 37, 160−162

 

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Один автор
Замша А. В. Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху / А. В. Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. – №2. – 2014. – С. 83 – 90. Zamsha, A. V. (2014). Features of intellectual potential of adolescents with hearing impairment. Exceptional Child: Teaching and Upbringing, 2(70), 83-90. [In Ukrainian].
2-6 авторів
Засенко В., Колупаєва А. Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я/ В. В. Засенко, А. А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 3 (71). – С. 20 – 29. Zasenkо, V., Кolupaieva А.(2014). Children with special needs: priorities for the national policy in education, social protection and healthcare in Ukraine . Exceptional child: teaching and upbringing, 3 (71), 20 – 29. [In Ukrainian]
Стаття у мережі “Інтернет”
Скрыпник Т.В. Технология психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом в учебных заведениях // Нейроnews. – 2015, № 3 (67). – Режим доступу: http://neuronews.com.ua/page/tehnologiya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-sC2A0autizmom-vC2A0uchebnyh-zavedeniyah Skrуpnyk, T.V. (2015). Tehnologija psihologo-pedagogicheskogo soprovozhdenija detej s autizmom v uchebnyh zavedenijah. Nejronews, 3 (67) Electronic resource. Mode of access http://neuronews.com.ua/page/tehnologiya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-sC2A0autizmom-vC2A0uchebnyh-zavedeniyah
Матеріали конференції
Лук’яненко В. В. Впровадження  у навчальний процес пілотного проекту «Дистанційне навчання ...» / В. В. Лук’яненко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов] (Київ, 25-26 лютого 2011 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 129-130. Lukianenko, V. V. (2011). Implementation of the Pilot Project «Distance Learning ...». Proceedings of the VIth International Theoretical and Practical Conference «Modern Trends and Innovations in Teaching Foreign Languages», (pp.129-130). Kyiv: NTUU «KPI» [in Ukrainian].
За редакцією
Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson (Eds.), Theoretical issues in psychology:     Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology     1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer. Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson (Eds.), Theoretical issues in psychology:     Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology     1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer.

 

Законодавчі та нормативні документи. Стандарти

 

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Закон України «Про національну програму інформатизації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 Law of Ukraine «On the National Informatization Program» (2012). Retrieved from  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 74/98-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).
  Standards Australia. (1994). Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994).  Homebush, NSW: Standards Australia.

 

Дисертації, автореферати дисертацій

 

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Лук’яненко В.В. Психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд..психол.наук:спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В.В.Лук’яненко. –К., 2011. – 20 с. Lukianenko, V.V. (2011) Psychological peculiarities of self-efficacy in adolescence (Unpublished candidate dissertation). National Teachers' Training University of Ukraine [in Ukrainian].
Кожухов К. Ю. Педагогическая модель применения дистанционных технологий в процессе формирования методической компетенции будущего учителя: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец.13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» /
К. Ю. Кожухов. – Курск, 2008. – 19 с.
Kozhukhov, K. Yu. (2008). Pedagogical Model of Application of Distant Technologies in the Process of Formation of Methodological Competence of Future Teachers. Extended abstract of candidate’s thesis. Kursk [in Russian].

 

Електронні ресурси

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Англійська мова професійного спрямування для студентів 3-4 курсів факультету авіаційних і космічних систем [Електронний ресурс]/уклад. В.В.Лукяненко, І. М. Воздіган, О. Я. Барабаш, О. В. Козачухна. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Режим доступу до курсу: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/     Lukianenko, V. V. & Vozdigan I. M. et al. (2010). English for Specific Purposes for 3-4 Year Students of Aircraft and Space Systems Faculty. Kyiv, Ukraine: NTUU «KPI». Retrieved from  http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=247 [in English].
   Cordulack, E. et al. (2014). The William and Mary Collaborative Writing Project. A guide to integrating collaborative writing into college teaching. Retrieved from  http://content.yudu.com/Library/A1qyn5/ TheWilliamampMaryCol/resources/index.
  Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse:   Position statement. Retrieved from     http://www.psychology.org.au/publication/statements/substance/

 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою

 

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали  конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип.

issue

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in

Том = Т.

vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еt al.

Без року публікації = б.г.

No date = n.d.
Без місця публікації = Б.м.

N.p.

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

 

 

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)