ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


 

ЛІТЕРАТУРА” оформлюються відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1.: 2006 (див. Бюлетень ВАК України, №5, 2009) 

REFERENCES” –перекладається та транслітерується латиницею для джерел кирилицею, оформлений у стилі APA (http://www.apastyle.org/)

  • прізвища авторів та власні назви (журналів, видавництв) транслітеруються латиницею, якщо немає офіційної англійської назви;
  • назви статей, конференцій – перекладаються англійською мовою;
  • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела [in Ukrainian] або [in Russian]. 

Он-лайн конвертер: http://reffor.us/ або http://www.citationmachine.net/

Он-лайн сервіси для транслітерації: для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport); для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc ).  

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ

(ЖУРНАЛИ, ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ)

Автор. (Дата публікації). Назва статті англ.мовою. Назва періодичного видання англ.. мовою (якщо немає – транслітерована), Том (випуск), Сторінки.

Bosley, D. S. (1990). Individual evaluations in a collaborative report project. Technical Communication, 37, 160−162

 

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Один автор
Замша А. В. Особливості інтелектуального потенціалу підлітків із порушеннями слуху / А. В. Замша // Особлива дитина: навчання і виховання. – №2. – 2014. – С. 83 – 90. Zamsha, A. V. (2014). Features of intellectual potential of adolescents with hearing impairment. Exceptional Child: Teaching and Upbringing, 2(70), 83-90. [In Ukrainian].
2-6 авторів
Засенко В., Колупаєва А. Діти з особливими потребами: пріоритетні напрями державної політики України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я/ В. В. Засенко, А. А. Колупаєва // Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – № 3 (71). – С. 20 – 29. Zasenkо, V., Кolupaieva А.(2014). Children with special needs: priorities for the national policy in education, social protection and healthcare in Ukraine . Exceptional child: teaching and upbringing, 3 (71), 20 – 29. [In Ukrainian]
Стаття у мережі “Інтернет”
Скрыпник Т.В. Технология психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом в учебных заведениях // Нейроnews. – 2015, № 3 (67). – Режим доступу: http://neuronews.com.ua/page/tehnologiya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-sC2A0autizmom-vC2A0uchebnyh-zavedeniyah Skrуpnyk, T.V. (2015). Tehnologija psihologo-pedagogicheskogo soprovozhdenija detej s autizmom v uchebnyh zavedenijah. Nejronews, 3 (67) Electronic resource. Mode of access http://neuronews.com.ua/page/tehnologiya-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-sC2A0autizmom-vC2A0uchebnyh-zavedeniyah
Матеріали конференції
Лук’яненко В. В. Впровадження  у навчальний процес пілотного проекту «Дистанційне навчання ...» / В. В. Лук’яненко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов] (Київ, 25-26 лютого 2011 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 129-130. Lukianenko, V. V. (2011). Implementation of the Pilot Project «Distance Learning ...». Proceedings of the VIth International Theoretical and Practical Conference «Modern Trends and Innovations in Teaching Foreign Languages», (pp.129-130). Kyiv: NTUU «KPI» [in Ukrainian].
За редакцією
Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson (Eds.), Theoretical issues in psychology:     Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology     1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer. Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson (Eds.), Theoretical issues in psychology:     Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology     1999 Conference (pp. 3-12). Sydney: Springer.

 

Законодавчі та нормативні документи. Стандарти

 

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Закон України «Про національну програму інформатизації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 Law of Ukraine «On the National Informatization Program» (2012). Retrieved from  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 74/98-%D0%B2%D1%80 (in Ukrainian).
  Standards Australia. (1994). Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994).  Homebush, NSW: Standards Australia.

 

Дисертації, автореферати дисертацій

 

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Лук’яненко В.В. Психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд..психол.наук:спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В.В.Лук’яненко. –К., 2011. – 20 с. Lukianenko, V.V. (2011) Psychological peculiarities of self-efficacy in adolescence (Unpublished candidate dissertation). National Teachers' Training University of Ukraine [in Ukrainian].
Кожухов К. Ю. Педагогическая модель применения дистанционных технологий в процессе формирования методической компетенции будущего учителя: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук: спец.13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» /
К. Ю. Кожухов. – Курск, 2008. – 19 с.
Kozhukhov, K. Yu. (2008). Pedagogical Model of Application of Distant Technologies in the Process of Formation of Methodological Competence of Future Teachers. Extended abstract of candidate’s thesis. Kursk [in Russian].

 

Електронні ресурси

ЛІТЕРАТУРА REFERENCES
Англійська мова професійного спрямування для студентів 3-4 курсів факультету авіаційних і космічних систем [Електронний ресурс]/уклад. В.В.Лукяненко, І. М. Воздіган, О. Я. Барабаш, О. В. Козачухна. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Режим доступу до курсу: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/     Lukianenko, V. V. & Vozdigan I. M. et al. (2010). English for Specific Purposes for 3-4 Year Students of Aircraft and Space Systems Faculty. Kyiv, Ukraine: NTUU «KPI». Retrieved from  http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=247 [in English].
   Cordulack, E. et al. (2014). The William and Mary Collaborative Writing Project. A guide to integrating collaborative writing into college teaching. Retrieved from  http://content.yudu.com/Library/A1qyn5/ TheWilliamampMaryCol/resources/index.
  Australian Psychological Society. (2008). Substance abuse:   Position statement. Retrieved from     http://www.psychology.org.au/publication/statements/substance/

 

Написання обов'язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою

 

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали  конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 міжнар. конференції симпозіуму, з'їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium, Сongress, Seminar)

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis

Автореф. дис. ... канд. наук

Extended abstract of candidate’s thesis

Автореф. дис. ... д-ра наук

Extended abstract of Doctor’s thesis

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип.

issue

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in

Том = Т.

vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еt al.

Без року публікації = б.г.

No date = n.d.
Без місця публікації = Б.м.

N.p.

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

 

 

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)