ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


 

Подання рукопису статті до розгляду журналу передбачає:

- надання Довідки від автора;

- надсилання сканованої копії підписки журналу «Особлива дитина: навчання і виховання» (http://www.pedpresa.com.ua);

- оформлення тексту статті відповідно до Керівництва для авторів.

 

Матеріали надсилаються на електронну адресу ispjournal@ukr.net.

 

Керівництво для авторів

Стаття надсилається у форматі Microsoft Word з розширенням .doc, .docx та .rtf.

Мова публікації: українська або англійська.

Обсяг статті: 12 – 21 сторінок (разом із анотаціями, таблицями, графіками і літературою).

Оформлення статті:

- поля: зверху і знизу – 2,5 см, зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см;

- шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25;

- авторські акценти виділені курсивом, підкреслення не допускаються;

- всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, після відповідного посилання;

- всі ілюстрації (рисунки, схеми, малюнки тощо) мають бути чіткими і розбірливими.

Реквізити статті:

- УДК;

- НАЗВА СТАТТІ (українською, російською та англійською мовами);

- анотації (українською і російською мовами – 100 – 150 слів; англійською – 150 – 250 слів);

- ключові слова 3 – 5 слів (українською, російською та англійською мовами);

- текст;

- ЛІТЕРАТУРА оформлена відповідно до вимог ДАК (Бюлетень ДАК України. – 2008. – № 3. – С. 9 – 13), інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними й коректними URL-адресами.

- REFERENCES:

  • якщо немає перекладу бібліографічних даних джерела на англійську мову, то транслітеруються прізвища й ініціали авторів, назви статей та видання:

Для транслітерації українських джерел рекомендуємо скористатися он-лайн сервісом: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php.

Для транслітерації російських джерел рекомендуємо скористатися он-лайн сервісом: http://translit.ru.

Послідовність і оформлення елементів транслітерації джерел відповідно до вимог АРА, 2010.

  • якщо є переклад бібліографічних даних джерела англійською мовою (назва статей і видання), то транслітеруються лише прізвища й ініціали авторів. Послідовність і оформлення елементів бібліографічних даних відповідно до вимог АРА, 2010.

 

За вимогами Державної атестаційної комісії України (ДАК) наукова стаття має містити наступні змістові елементи:

  • Актуальність проблеми дослідження
  • Аналіз наукової літератури з проблеми, виокремлення невирішених раніше аспектів  проблеми
  • Мета статті
  • Виклад основного матеріалу дослідження
  • Висновки і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі

 

У разі виявлення невідповідності оформлення статті вимогам Керівництва для авторів редакція повертає авторам матеріали на доопрацювання.

 

 

- Довідка від автора

- Приклад оформлення статті

- Приклад оформлення списку використаних джерел

 

 

 

Адреса редакції

04060, Київ, вул. М. Берлинського, 9

тел. +380 44 440-42-92

http:/csnukr.in.ua

e-mаil:ispjournal@ukr.net (подання статей)

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)