ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання: Постанови ВАК України №2-05/7 (корекційна педагогіка) та №1 - 5/8 (психологія)


 

 

Вибрано Приймає рукописи        Вибрано Рецензується         Вибрано Індексується

 

Редакція журналу дотримується сучасних етичних стандартів щодо публікацій, що сприяє підвищенню їхньої якості й зростанню довіри з боку суспільства до результатів наукових пошуків.

 

Під час підготовки рукописів авторам необхідно уникати:

- фабрикацій та фальсифікацій даних (видумування чи перекручування отриманих результатів дослідження);

- плагіату (запозичення ідей, даних і матеріалів третіх осіб без вказівки на їхнього автора);

- неоригінальності (повторного опублікування одних і тих же статей, результатів дослідження, ідей тощо);

- сумнівності авторства (всі зазначені у публікації автори повинні зробити значний науковий внесок у дослідження, описане в рукописі).

 

Подаючи статтю на розгляд до журналу «Особлива дитина: навчання і виховання», автор надає письмове підтвердження (Довідку від автора), що:

- стаття є оригінальною, не була раніше ніде опублікована та не знаходиться на розгляді до публікації у іншому виданні (публікація статті в більш ніж в одному журналі може зашкодити репутації автора й журналів);

- стаття не містить відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України;

- має усі права на статтю та згоду співавторів на її опублікування;

- авторські права на статтю раніше не передавались та не будуть передаватись у майбутньому третім особам;

- у статті не порушено права інтелектуальної власності інших осіб, за виключенням цитування, що не перевищує 15% від загального обсягу статті.

Автор надає право видавцю на:

- опублікування твору, його поширення та розміщення у вітчизняних та міжнародних електронних бібліотеках, каталогах й наукометричних базах;

- внесення редакторських та коректорських правок, що не порушують змісту статті;

- використання інформації про автора та статтю (ПІБ, ел.пошта, місце роботи автора, анотація, ключові слова список використаних джерел, тощо) шляхом розміщення в різних каталогах, базах даних та інформаційних системах;

Автор погоджується з політикою видання щодо неможливості відкликання власної  публікації, що прийнята до розгляду.

 

 

- Довідка від автора

- Приклад оформлення статті

- Приклад оформлення списку використаних джерел

 

 

 

 

Новий номер

Архів

2014

2013  2012
2011  2010
2009  2008
2007  2006
2005  2004
2003  2002
2001  2000

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2013:2.52)

MIAR (ICDS 2015: 4.279)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)