ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


 

 

Вибрано Приймає рукописи        Вибрано Рецензується         Вибрано Індексується

 

Редакція журналу дотримується сучасних етичних стандартів щодо публікацій, що сприяє підвищенню їхньої якості й зростанню довіри з боку суспільства до результатів наукових пошуків.

 

Під час підготовки рукописів авторам необхідно уникати:

- фабрикацій та фальсифікацій даних (видумування чи перекручування отриманих результатів дослідження);

- плагіату (запозичення ідей, даних і матеріалів третіх осіб без вказівки на їхнього автора);

- неоригінальності (повторного опублікування одних і тих же статей, результатів дослідження, ідей тощо);

- сумнівності авторства (всі зазначені у публікації автори повинні зробити значний науковий внесок у дослідження, описане в рукописі).

 

Подаючи статтю на розгляд до журналу «Особлива дитина: навчання і виховання», автор надає письмове підтвердження (Довідку від автора), що:

- стаття є оригінальною, не була раніше ніде опублікована та не знаходиться на розгляді до публікації у іншому виданні (публікація статті в більш ніж в одному журналі може зашкодити репутації автора й журналів);

- стаття не містить відомості, заборонені до опублікування згідно чинного законодавства України;

- має усі права на статтю та згоду співавторів на її опублікування;

- авторські права на статтю раніше не передавались та не будуть передаватись у майбутньому третім особам;

- у статті не порушено права інтелектуальної власності інших осіб, за виключенням цитування, що не перевищує 15% від загального обсягу статті.

Автор надає право видавцю на:

- опублікування твору, його поширення та розміщення у вітчизняних та міжнародних електронних бібліотеках, каталогах й наукометричних базах;

- внесення редакторських та коректорських правок, що не порушують змісту статті;

- використання інформації про автора та статтю (ПІБ, ел.пошта, місце роботи автора, анотація, ключові слова список використаних джерел, тощо) шляхом розміщення в різних каталогах, базах даних та інформаційних системах;

Автор погоджується з політикою видання щодо неможливості відкликання власної  публікації, що прийнята до розгляду.

 

 

- Довідка від автора

- Приклад оформлення статті

- Приклад оформлення списку використаних джерел

 

 

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

DOI prefix: 10.33189

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)