ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Зміст   № 1 (65) 2013
НАУКА – СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ

Еляна Данілавічютє
Закономірності виникнення, сутність та місце інклюзії у єдиній системі освіти в Україні

2

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ОСВІТА ДЛЯ ВСІХ

Людмила Трофименко
Механізми засвоєння лексико-граматичних одиниць мови учнями молодшого шкільного віку із нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення

9

Світлана  Кульбіда
Жест як елемент жестикуляції. Локалізація - компонент жесту

14

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ

Оксана Таранченко
Сучасні підходи задоволення навчальних потреб учнів із порушеннями психофізичного розвитку в спеціальних та інклюзивних закладах освіти

23

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КОЛЕГ

Єва Музика-Фуртак, Валентина Жук, Володимир Шевченко
Міжнародна співпраця як важлива складова науково-методичної та навчально-педагогічної діяльності лабораторії сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

28

ПОШУКИ. ЕКСПЕРИМЕНТИ

Вадим Кобильченко
Особливості  особистісної сфери в умовах зорового дефекту

32

Юрій Косенко
Дидактична гра як метод закріплення історичних понять у розумово відсталих учнів

37

З ДОСВІДУ ПРАКТИКІВ
Юрій Моклович та інші 
Інклюзивна форма освіти: досвід колективу загальноосвітнього навчального закладу

40

Тетяна Діжовська
Розвиток  творчих здібностей  учнів з особливими освітніми потребами

45

ІНФОРМАЦІЯ

Перелік тем дисертаційних досліджень захищених у спеціалізованій ученій раді Д 26.450.01

47

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)