ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


РЕЦЕНЗУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ

У ЖУРНАЛ «ОСОБЛИВА ДИТИНА: НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ»

Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, через оцінку матеріалів кваліфікованими експертами.

Процедура рецензування є анонімною, здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics), бути об'єктивними та неупередженими (докладніше на http://publicationethics.org/)

 • До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у відповідності до «Вимог до публікацій», які пройшли первинний контроль у редакції.
 • У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути відхилена головним редактором або повернута авторові на доопрацювання.
 • При дотриманні перерахованих «Вимог до публікацій» на http://csnukr.in.ua рукопис статті проходить кодування (надається реєстраційний код, видаляються відомості про автора (-ів).
 • Закодована стаття надсилається члену редколегії, відповідальному за науковий напрям по темі статті, та зовнішньому рецензентові.
 • До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні фахівці, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії. Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.
 • Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювати; не рекомендовано до публікації.
 • У разі доопрацювання рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
 • Термін підготовки рекомендацій – протягом 2-4 тижнів з моменту отримання статті.
 • Остаточне рішення щодо друку статті приймається на засіданні редакції перед формуванням кожного наступного номера у складі: головний редактор, заступник головного редактора,фаховий редактор, випускаючий редактор. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
 • Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції та видавництва відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

Статті,які було повернуто на доопрацювання мають пройти повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції.

Не рецензуються:

 • статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;
 • статті, спеціально написані за замовленням редакції.

Редакція залишає за собою право здійснювати літературне редагування статті.

ФОРМА ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА (  REVIEWER INSTRUCTIONS) тут

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)