ISSN 2312-2781

        

ОСОБЛИВА ДИТИНА : НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Особлива дитина: навчання і виховання 

 

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).

 

Рік заснування: 1995 р.

 

Видається з 1996 р.

 

З 1996 р. по 2012 р. видавався під назвою «Дефектологія» (Defektolohiia); у 2013 р. – «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» (Defektolohiia. Osoblyva dytyna: navchannia i vykhovannia); з 2014 р. видається під назвою «Особлива дитина: навчання і виховання» (‘Exceptional child: teaching and upbringing’)

ISSN 2312-2781

Друкується за рішенням Вченої Ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20491-10291 ПР від 31.12.2013 р.

 

Фахове видання (галузь науки : педагогічні, психологічніі) докладніше


Шановні автори журналу!

Останнім часом до редакції журналу надходить велика кількість статей. Ми щиро вдячні нашим кореспондентам. Разом з тим, багато статей рецензенти відхиляють або відправляють на доопрацювання. 

Позаяк надіслані нам матеріали часто не є статтями за жанром. Швидше вони нагадують звіти про проведене дослідження, реферати та огляди, параграфи з дисертації тощо.

Стиль деяких статей не витримує критики. Складається враження, що це перший НЕ відредагований варіант статті. Автори не спромагаються прибрати повтори, сформулювати висновки, доступно описати результати, оформити літературу і таке інше.

Деякі автори посилаються на роботи дослідників 10-річної, а то і 20-річної давнини, і не враховують того, що в нашому журналі є більш сучасні публікації цих дослідників. Відтак, у чому новизна надісланих робіт часто незрозуміло.

Ми зацікавлені у цікавих та актуальних матеріалах. Саме тому закликаємо майбутніх авторів відповідально ставитися до підготовки текстів. Для цього рекомендуємо оформити підписку на журнал, та для початку стати активним читачем і передплатником часопису, і лише потім перейти у статус автора журналу.  Пам'ятайте, що нині аудиторію журналу складають тисячі фахівців в Україні та за її межами, позаяк часопис внесений до каталогів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, індексується в реферативних базах даних України , включений до міжнародної бази даних EBSCO.

 

З повагою,

Редакційна колегія журналу

 

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Обсяг матеріалів в межах 24 000 знаків (близько 9-15 сторінок, включно з таблицями, графіками і літературою );

- Текст має бути набраний у текстовому редакторі Word, шрифт-Times New Roman, кегль-14, інтервал 1.5, відступи зверху і знизу - 2,5 см., зліва - 3 см., праворуч-1,5 см. Таблиці, схеми , рисунки мають бути чіткими, підкреслення в тексті не допускається);

- Друкована копія на папері у форматі А4;

- Електронна копія на  E-mail ispjournal@ukr.net   в текстовому форматі OpenOffice, Ms Word, Tex, LaTex з ілюстраціями, вставленими по тексту (або в окремих файлах);

- Назва статті ( українською, російською та англійською мовами);

- Анотації статті ( англійською – 150 - 250 слів, та українською і  російською мовами –50-80 слів);

- Ключові слова 3-5 слів (українською, російською та англійською мовами);

- Код УДК;

- Бібліографічні посилання у 2-примірниках (І-й примірник подається мовою оригіналу у відповідності з вимогами ВАК; ІІ-й - транслітерація прізвищ та ініціалів укр. і рос. авторів, назви, та переклад назви англійською)

- Особиста заява авторів з проханням про публікацію статті;

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ШАБЛОН РУКОПИСУ та АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися авторською довідкою за наведеною нижче формою:

- ПІП автора (-ів) (повністю українською та транслітерацією);

- Місце виконання роботи (назва установи, місто, країна, посада, науковий ступінь, вчене звання) українською та англійською;

- Контактна інформація автора – Email, телефон;

- Виписка з засідання підрозділу установи, де були виконані дослідження з рекомендацією до публікації;

- Для аспірантів - довідку з відділу аспірантури навчального закладу, де автор навчається.

Оформлення бібіліографічних посилань:

Бібліографічні посилання подаються у 2-х примірниках (І-й примірник подається мовою оригіналу у відповідності з вимогами ВАК; ІІ-й - транслітерація прізвищ та ініціалів укр. і рос.   авторів, назви, та переклад назви англійською).

Для книжкових видань (монографії, збірники, матеріали конференцій) укр. і рос. мовами обов'язкова транслітерація оригінальної назви (курсивом) та переклад назви  (у  дужках) і вихідних даних  англійською.

Назви статей в журналах та збірниках  НЕ Є обов'язковими даними для аналізу цитування, тому їх можна опускати.

Приклади оформлення бібліографічного  опису у списку джерел (бюлетень вак україни. — 2008. —  №3. — с.9 — 13) докладніше

1.Бех І. Д. Від волі до особистості / Бех І. Д. – К.: Україна-Віта,1995. – 202 с.

2.Ульенкова У. В. Об особенностях саморегуляции в интеллектуальной деятельности шестилетних детей с задержкой психического развития / У. В.Ульенкова // Дефектология. – 1982. – № 4. – С. 46–50.

3.Таранченко О. Сучасні підходи задоволення навчальних потреб учнів із порушеннями психофізичного розвитку в спеціальних та інклюзивних закладах освіти / О. Таранченко // Дефектологія. Особлива дитина : навчання і виховання.  — 2013. — № 1. — С. 23—28.

 

Різні видання підтримують ті чи інші стилі для обробки посилань. Спільним для всіх стилів є те, що вони включають документацію, необхідну для ідентифікації джерела та послідовну методику для обробки посилань. Редакція часопису ««Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання» рекомендує використовувати APA-style  для реферування (References  - перекладений та транслітерований латиницею список використаних джерел, де транслітерацією подано прізвища та ініціали  авторів, назви, та переклад назви і вихідних даних англійською)

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕГЛЯНУТИ МІЖНАРОДНІ ВИМОГАМИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРЕНТІВ (АРА, 2010) ( докладніше)

ДЛЯ ТРАНСЛІТЕРАЦІЇ РЕКОМЕНДУЄМО СКОРИСТАТИСЯ НАСТУПНИМИ ОН-ЛАЙН СЕРВІСАМИ:

для джерел українською мовою – «Сучасний український транслітератор»  (http://translit.ayho.org.ua або http://www.slovnyk.ua/services/translit.php),

для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.ru )

 

 

 

Архів

2017
2016
2015
2014

 

 

ІНДЕКСУЄТЬСЯ

EBSCO Education Source

Index Copernicus (ICV 2016: 39.58)

MIAR (ICDS 2016: 4.3)

ResearchBib

WorldCat

Citefactor

Google scholar

"Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)